G2001, GM2002

Balestra Roma FW23 G2001, GM2002
Renato Balestra
 1
 1  2

Balestra FW23: